Biblioteka

Biblioteka z centrum informacji jest miejscem często odwiedzanym przez uczniów i nauczycieli. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w organizowaniu różnych wystaw, konkursów i uroczystości szkolnych.

Logowanie do systemu biblioteki szkolnej:
https://m009191.molnet.mol.pl/lms/

Zasady bezpiecznego funkcjonowania biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Bolimowie w czasie epidemii

 1. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest tylko w ustalonych przez dyrektora szkoły dniach i godzinach.
 2. Uruchamia się tylko oddawanie wypożyczonych materiałów i udostępnianie zbiorów na wakacje (wypożyczenia wakacyjne są możliwe po całkowitym rozliczeniu się z biblioteką).
 3. Bibliotekarz używa maseczki ochronnej oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków.
 4. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy – 2 metry.
 5. Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone.
 6. Zgodnie z zasadami panującymi w szkole odkażane są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, poręcze, blaty, itp.
 7. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
 8. Czytelnicy przebywają w lokalu biblioteki w maseczkach.
 9. W pomieszczeniu biblioteki może jednocześnie przebywać 1 czytelnik. Pozostali powinni poczekać na korytarzu z zachowaniem odległości 2 m.
 10. Obsługa czytelnika odbywa się w wyznaczonym miejscu. Należy zachować bezpieczny dystans 2m od bibliotekarza.
 11. Po wejściu do biblioteki czytelnik odczytuje numery inwentarzowe zwracanych książek, a następnie odkłada we wskazane przez bibliotekarza miejsce do kwarantanny.
 12. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 13. Odizolowane egzemplarze będą wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie zostaną włączone do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie ze zbiorami będą stosowane rękawice ochronne.
 14. Czytelnia jest zamknięta dla uczniów.
 15. Zawieszony zostaje wolny dostęp do księgozbioru.

Historia biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Bolimowie

W roku szkolnym 1994/1995 dyrektor szkoły Elżbieta Staszewska powierzyła p. Lilianie Wiśniewskiej misję założenia biblioteki szkolnej. Był to trzeci rok funkcjonowania szkoły średniej w Bolimowie. W poprzednich latach szkolnych dyrektor dokonał zakupu książek i innych pomocy dydaktycznych niezbędnych w pracy ucznia i nauczyciela. Pomoce dydaktyczne były wpisywane na bieżąco przez sekretarza szkoły do księgi inwentarzowej, a następnie udostępniane na zasadzie wypożyczenia „nieformalnego” uczniom i nauczycielom.

Pierwszym krokiem nowego bibliotekarza był wybór i przystosowanie pomieszczenia szkolnego, które spełniałoby funkcję biblioteki oraz przeprowadzenie inwentaryzacji już zakupionych zbiorów bibliotecznych. Adaptacja wytypowanego pomieszczenia zajęła dwa miesiące. W tym czasie wypożyczalnia została wyposażona w sprzęt do celów typowo bibliotecznych jak: regały na książki i czasopisma, szafki na dokumentację, stoły, krzesła. Skrzynki katalogowe zostały pozyskane od Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolimowie. Ze względu na ograniczone fundusze na zakup wyposażenia, niektóre meble niewykorzystane w szkole, zostały za zgodą dyrektora specjalnie przerobione na potrzeby biblioteki. Po rozmieszczeniu regałów i oznakowaniu półek przystąpiono do umieszczenia zbiorów bibliotecznych.

Pierwsza partia książek, jaką biblioteka otrzymała (oprócz wcześniej zakupionych przez dyrektora szkoły) pochodziła ze zlikwidowanej biblioteki w miejscowości Kurabka w gminie Bolimów. Część zbiorów została przekazana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach oraz Fundację Pomocy Bibliotekom Polskim w Warszawie. Następnie dzięki funduszom pozyskanym z Komitetu Rodzicielskiego zbiory systematycznie bogaciły się. Biblioteka trzykrotnie zmieniała swoje lokum.

We wrześniu 2004r. w bibliotece zaczęło powstawać centrum multimedialne. Wygospodarowano miejsce w czytelni na cztery stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu. Centrum multimedialne powstało w ciągu tygodnia dzięki zaangażowaniu informatyka szkolnego p. Mariusza Wiśniewskiego. Biblioteka jest wyposażona również w telewizor, magnetowid i DVD.

Zbiory biblioteki szkolnej stale wzbogacały się i stawały się coraz bardziej różnorodne, co wymuszały kolejne zmiany profilu kształcenia. Znaczna część zbiorów była zakupiona dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy szkoły policealnej.

W październiku 2011 roku rozpoczęła się komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w programie MOL Optivum.

Biblioteka z centrum informacji jest miejscem często odwiedzanym przez uczniów i nauczycieli. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w organizowaniu różnych wystaw, konkursów i uroczystości szkolnych.