Klasa wojskowa

Klasa wojskowa to miejsce dla Ciebie, jeżeli chcesz oprócz przedmiotów ogólnokształcących zdobyć praktyczną wiedzę na temat zagadnień służby wojskowej, a w niedalekiej przyszłości pracować w jednostkach mundurowych lub na stanowiskach związanych z obronnością, zarządzaniem kryzysowym czy obroną cywilną. Na dodatkowym przedmiocie  – przysposobienie wojskowe, prowadzonym przez wojskowego poznasz szereg zagadnień związanych z pełnieniem służby wojskowej.

Po ukończeniu nauki w klasie wojskowej będziesz:

 • posiadał wiedzę niezbędną do pobudzenia wrażliwości i świadomości moralnej przyszłego żołnierza,
 • zapoznany z trudnościami w pełnieniu służby wojskowej,
 • przygotowany do kontynuowania kształcenia na wyższych uczelniach,
 • odporny psychicznie, zdyscyplinowany oraz zdolny współdziałać i kierować zespołem,
 • posiadał ukształtowane postawy patriotyczne (szacunek do ojczyzny i jej tradycji), przygotowany do udziału w życiu społecznym i zawodowym,
 • zostaniesz zaznajomiony ze strukturą obronną państwa, zrozumiesz jej rolę powinności obronnych,
 • przygotowany wstępnie teoretyczne i praktyczne do pełnienia służby wojskowej, a także do pracy na stanowiskach w administracji związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa,
 • zostaniesz zapoznany z założeniami polskiej polityki bezpieczeństwa, która określa podstawowe zasady polityki naszego kraju w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego,
 • potrafił przygotować plan postępowania w przypadku nagłych zdarzeń,
 • znał zasady orientowania się w terenie i potrafił je zastosować,
 • umiał w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami posługiwać się bronią strzelecką sportową,
 • rozumiał potrzebę udzielania pierwszej pomocy innym i skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom,
 • orientował się w problematyce zagrożeń czasu pokoju i wojny, znał potrzebę  uświadomienia i zrozumienia potrzeb obronnych kraju,
 • potrafił kierować małym zespołem ludzkim w sytuacjach zagrożenia, znał podstawowe  zasady organizacji i zarządzania, kierowania i dowodzenia oraz przywództwa, będziesz umiał je zastosować w praktyce,
 • znał podstawowy sprzęt ratowniczy przewidziany do użycia w różnych sytuacjach  zagrożeń i potrafił go obsługiwać,
 • potrafił działać i dostosować się do różnych sytuacji i trudnych warunków, będziesz zaradny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny za siebie i innych, będziesz w stanie pokierować akcją ratowniczą,
 • umiał w sposób bezpieczny posługiwać się bronią strzelecką i osiągał dobre wyniki,
 • znał przepisy prawa z zakresu obronności, bezpieczeństwa publicznego, prawa humanitarnego i wojennego.

Jeden dzień w tygodniu będzie dla Ciebie obowiązkowym dniem mundurowym, ale jeżeli wojsko to Twoja pasja noś mundur każdego dnia.

Atrakcje w których będziesz uczestniczył:

 • szkolenie strzeleckie i strzelectwo sportowe,
 • spotkanie z prawnikiem lub policjantem na temat prawa karnego i przestępczości zorganizowanej,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • ćwiczenie orientacyjne w terenie z mapą i bez mapy, marsz na azymut,
 • wizyty w jednostkach wojskowych,
 • ćwiczenia praktyczne na organizowanych biwakach.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym, których będziesz się uczył to:

 •  język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

Głównie one są brane pod uwagę w rekrutacji na uczelnie wyższe mundurowe.

Ponadto jako uczeń szkoły będziesz miał prawo do używania tytułu i stopnia młodszego kadeta, a następnie dzięki postępom w nauce i odpowiedniemu zachowaniu będziesz zdobywać kolejne stopnie w korpusie kadetów: kadet, starszy kadet, nadkadet, aspirant, młodszy brygadier, brygadier, kadet dyplomowany.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł otrzymać certyfikat potwierdzający ukończenie klasy mundurowej o specjalności „Przysposobienie wojskowe” z odpowiednią oceną i tytułem kadeta dyplomowanego po ukończeniu szkoły.