Zebrania z rodzicami

Informacje dla rodziców:

– zebrania odbywają się w godzinach 17.30 – 18.30, w przypadku zmiany godziny informacja zostanie umieszczona w tabeli z zebraniami na stronie internetowej i w e-dzienniku,

– w przypadku poważnego zagrożenia epidemicznego zebrania będą mogły odbywać się on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS,

– jeżeli rodzic w danym dniu nie może stawić się na zebranie, a chciałby się spotkać z wychowawcą, proszę się z nim umawiać po lekcjach lub przed lekcjami (rozmowy z wychowawcą lub innym nauczycielem w czasie jego lekcji lub podczas dyżurów międzylekcyjnych dezorganizują pracę),

– każdy uczeń ma obowiązek posiadać zeszyt do korespondencji, w którym będą się znajdowały wszystkie informacje dotyczące usprawiedliwień, zwolnień z lekcji, korespondencja z nauczycielami.

Kartki w zeszycie do korespondencji są ponumerowane. Na pierwszej stronie proszę umieścić wzór podpisu matki i ojca lub prawnego opiekuna.

15 września (czwartek) 
godz. 17:30
Zebranie organizacyjneWybór Rady Rodziców, zapoznanie ze Statutem ZS w Bolimowie, wymaganiami edukacyjnymi
Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów (on-line)
Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na I semestr (pisemne potwierdzenie na liście obecności o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)
Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów oraz wynikach klasyfikacji za I półrocze (on-line)
Zebranie dla rodziców klas maturalnych zapoznające rodziców z propozycjami ocen na zakończenie szkoły. Zebranie informujące o bieżącej sytuacji uczniów pozostałych klas.
Zebranie zapoznające rodziców z propozycjami ocen na II semestr (pisemne potwierdzenie w dzienniku o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nagannymi)
*Daty mogą ulec zmianie